Turism & Entreprenörskap
العربيةDanskEnglishDeutschEspañolSvenska

Kungörelse kommunfullmäktige 15 mars

Kungörelse kommunfullmäktige 15 mars

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde i Forum, Hyltebruk torsdagen den 15 mars kl. 18.30.

Ärendelista:

Val av justerare
Godkännande av ärendelista
Information revisorerna
Meddelanden
Arvode för röstmottagare och ordförande och vice ordförande i valdistrikt
Fördelning av fastställt löneutrymme
Köp av fastighet i Hyltebruk – återremiss
Skärshults camping
Begäran om tillstyrkande av byggnation korttidsboende LSS
Svar på interpellation- säkerhet lekplatser
Svar på interpellation – friyta skola/förskola
Svar på interpellation – frågor om SFI
Svar på interpellation – Följer Hylte kommun gällande lagar vad gäller LSS
Inkomna motioner
Huvudman till Falkenberg sparbank
Avsägelser
Fyllnadsval
Nya ärenden
Övriga ärenden

Handlingarna finns tillgängliga på kommunens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och i kontaktcenter.

Allmänheten hälsas välkomna att närvara vid sammanträdet.

Micael Arnström Susanne Ohlsson
Ordförande Kommunsekreterare

Originalartikel: Kungörelse kommunfullmäktige 15 mars